§1. Foreningens navn er Aarhus Bluesforening. Foreningen har hjemsted i Aarhus og er en frivillig, offentlig almennyttig musikforening.

§2. Formålet er, at udbrede kendskabet til og forståelsen af musikgenren blues og dennes relaterede og beslægtede genrer.

Formålet søges gennemført ved, at præsentere publikum for blueskulturen og musikkens kunst, ved at afholde koncerter, film, foredrag og workshops etc.


§3. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har interesse i formålet.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år i Aarhus i 1. Kvartal. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. valg af dirigent
2. valg af referent
3. bestyrelsens beretning
5. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisor og revisor suppleanter
8. evt.
Generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned før dato for generalforsamling ved opslag på hjemmesiden www.aarhusbluesforening.dk eller pr. email.
Forslag til generalforsamlingen, vedtægtsændringer mv. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen.


§5 Bestyrelsen består af minimum 5, maksimum 7 medlemmer og 2 suppleanter, og den konstituerer sig selv.

I tilfælde af vakancer supplerer bestyrelsen sig selv.

Af hensyn til kontinuitet i bestyrelsesarbejdet er valgperioden for bestyrelsesmedlemmer 2 år og med valg af maximum 4 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Kun betalende medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

Suppleanter og revisor vælges hvert år.

§6 Foreningens regnskabsår følger kalender året. Regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
§7. For foreningens forpligtigelser hæfter foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer ikke personligt.

§ 8 Medlemskontingent fastsættes for hvert regnskabsår på generalfor-samlingen.

Der kan af bestyrelsen fastsættes differentierede satser for bands ogfirmaer.

§ 8.a For foreningens arrangementer betaler medlemmer og gæster, den af bestyrelsens eller spillestedets fastsatte entré.


§9. Bestyrelsen eller 25% af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§10. Forenings opløsning kan besluttes på generalforsamlingen.
Foreningens eventuelle formue tilfalder i så fald Aarhus Bluesforening eller anden, efter generalforsamlingens skøn, musikaktivitet i Aarhus.

§11. Der afholdes medlemsmøde 1. gang i kvartalet

Således vedtaget på generalforsamling den 19.01.2012

På generalforsamlingen den 24.01.2013 ingen nye vedtægts ændringer.